Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Zdrowie intymne kobiety - porady

Choroby kobiece - Kto mo?e by? nara?ony na infekcje bakteryjne? Wed?ug ?róde? lekarskich blisko 33% kobiet nosi w sobie bakterie odpowiedzialne za powstanie zaka?enia pochwy ( BV - Bacterial Vaginosis) oraz dro?d?ycy (YV - Yeast Vaginitis) i odsetek ten ro?nie nawet do 44% w wieku menopauzalnym, kiedy spada poziom estrogenów, sprzyjaj?cych utrzymaniu optymalnej kwa?no?ci pH pochwy. Ka?da z nas jest wi?c nara?ona na ró?ne postaci chorób kobiecych: grzybica pochwy i zapalenie pochwy, nad?erka, rz?sistkowica. Ka?da z nas jest wi?c wystawiona na ró?ne postaci infekcji bakteryjnych i grzybiczych, tym bardziej w okresie wakacyjnym, kiedy cz??ciej korzysta si? z k?pieli w publicznych basenach, jeziorach czy w morzu. W tym czasie w sposób szczególny powinny?my zatroszczy? si? o nasze „kobiece” sprawy.Jakie choroby kobiece czyhaj? na kobiet?, która w por? nie rozpozna zapalenia pochwy? Nieleczone BV mo?e doprowadzi? do nad?erki czy te? zapalenia szyjki macicy oraz dysplazji jej nab?onka. Cz?sto brak nale?ytej troski o prawid?owy sk?ad flory bakteryjnej pochwy ko?czy si? zapaleniem b?ony ?luzowej i mi??niowej macicy, zapaleniem narz?dów miednicy ma?ej i w efekcie – niep?odno?ci?! U kobiet, które zapad?y na BV w czasie ci??y, powik?ania mog? zako?czy? si? nawet poronieniem.Co sprzyja BV? Do czynników sprzyjaj?cych rozwojowi BV mo?na zaliczy? przede wszystkim: m?ody wiek, u?ywanie wk?adek domacicznych oraz globulek dopochwowych, a tak?e cz?ste zmiany partnerów seksualnych. BV jest ponadto wykrywany u 50% kobiet stosuj?cych antybiotykoterapi?, jak równie? u cukrzyczek. Co ciekawe, BV mo?e przebiega? bezobjawowo, co usypia nasz? czujno?? i nie sk?ania do odwiedzenia zaufanego ginekologa. Nasila si? jednak w trakcie miesi?czki lub tu? po stosunku p?ciowym.Co chroni nas przed infekcjami uk?adu moczowo-p?ciowego? Wed?ug danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pochwie doros?ej, zdrowej kobiety wyst?puje ok. 100 gatunków bakterii (tlenowe, beztlenowe oraz dro?d?e). Najliczniejsze s? pa?eczki kwasu mlekowego zwane Lactobacillus, które w wyniku fermentacji wytwarzaj? kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest odpowiedzialny za utrzymanie niskiego pH ?rodowiska pochwy, stanowi naturaln? substancj? „antybakteryjn?”, która nie pozwala namna?a? si? nadmiernie innym, zwykle patogennym bakteriom.Co si? dzieje, gdy ta zapora zostanie wy??czona? Je?li dojdzie do podwy?szenia pH pochwy i zniszczenia kwa?nej bariery, nast?puje gwa?towne namna?anie szczepów bakterii beztlenowych, w du?ej mierze odpowiedzialnych za wywo?anie zapalenia dróg rodnych i chorób kobiecych. Je?eli dodatkowo obserwujemy u siebie bia?o-szary kolor wydzieliny up?awów, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach, mo?emy by? pewne, ?e nasza pochwa zosta?a zainfekowana niepo??danymi patogenami. Nowa generacja probiotyków. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje now? generacje probiotyków doustnych o dwóch unikalnych, starannie wyselekcjonowanych i prawid?owo oznaczonych szczepach bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus GR-1 oraz Lactobacillus reuteri RC-14 (specjalnie wyizolowane z pochwy zdrowych kobiet i zdeponowane w specjalistycznym banku szczepów). Trzeba jednak pami?ta?, ?e nie wszystkie preparaty mo?emy nazwa? probiotykami. Niektóre z nich zawieraj? co prawda szczepy bakterii, jednak nie s? to bakterie probiotyczne, których skuteczno?? zosta?a potwierdzona w niezale?nych badaniach klinicznych. S? to najcz??ciej preparaty starszej generacji, stanowi?ce star? form? profilaktyki nie zawsze sprawdzon? i zweryfikowan?.Co to jest BV? Waginoza bakteryjna (bacterial vaginosis, BV) jest zaka?eniem autogennym, to znaczy, ?e dotyczy zmiany ilo?ci i jako?ci flory bakteryjnej zasiedlaj?cej pochw? kobiety. Waginoza nie mo?e dosta? si? do pochwy wraz z nasieniem, z drugiej strony kobieta mo?e przekaza? niebezpieczne szczepy bakterii swojemu partnerowi, co grozi przykrymi konsekwencjami: zapaleniem cewki moczowej, zapaleniem gruczo?u krokowego, zapaleniem naj?drza, a nawet niep?odno?ci?.Jak zatem skutecznie i wygodnie zapobiec chorobie? Post?py w profilaktyce schorze? ginekologicznych i chorób kobiecych oraz holistyczne podej?cie do funkcjonowania organizmu kobiety, a zw?aszcza powi?za? mi?dzy uk?adem pokarmowym, moczowo-p?ciowym i odporno?ciowym, doprowadzi?y do opracowania formu?y probiotyków doustnych, wygodnych w stosowaniu i poprawiaj?cych komfort kuracji. O ile wygodniej jest bowiem ?yka? kapsu?k? nowoczesnego i sprawdzonego probiotyku, popija? wod?, ni? aplikowa? j? dopochwowo! Nie pozostaje nam nic innego, jak przechytrzy? czyhaj?ce na nas bakterie i si?gn?? po skuteczne metody profilaktyczne. Pami?tajmy: lepiej zapobiega? ni? leczy?! Si?gnij po doustne probiotyki.

0016

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych słów kluczowych otoczonych różnymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĂłw SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - zenon sitek - projekt domu z bali - docieplenia budynku - choroby, leki, rehabilitacja - sposoby pozycjonowania - Sok Noni - Giełda domen - prace magisterskie - hotele sopot - alveo - Bulterier adopcje - peer floor - gory - Extra Fury