Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Akcesoria - Pies

Psy rasowe ?ci?le zwi?zany z narz?dem s?uchu jest narz?d równowagi, mieszcz?cy si? w b??dniku b?oniastym ucha wewn?trznego. Sk?ada si? on z komórek czuciowych z zako?czeniami nerwowymi, które przy ruchach g?owy, zmianach po?o?enia cia?a i zmianach pr?dko?ci pozwalaj? zwierz?ciu na kontrolowanie równowagi. Najlepsze ubrankaLegowisko Zmys? smaku polega na zdolno?ci psa do oceniania chemicznych w?a?ciwo?ci przyj­mowanych pokarmów. Dzieje si? to za pomoc? kubków smakowych mieszcz?cych si? na obszarze j?zyka, podniebienia i gard?a - legowisko dla psa. Receptorami smaku s? komórki smakowe. Na skutek ich podra?nienia przez substancje chemiczne podniety s? przekazywane przez w?ókna nerwowe (otaczaj?ce kubki smakowe g?st? sieci?) do o?rodków kory mózgowej. Tu powstaj? wra?enia smakowe, które powoduj? mi?dzy innymi odruchowe wydzielanie soków trawiennych.Legowisko Narz?dy czucia skórnego (bólu, dotyku, temperatury) rozsiane s? na ca?ej powierzchni skóry i b?on ?luzowych. Odbieraj? one takie bod?ce fizyczne, jak zmiana temperatury, ból, odkszta?cenia skóry (ucisk, rozci?gni?cie)- legowiska. Pies bardzo mocno reaguje na bod?ce czucia skórnego, w czym pomagaj? w?osy, stanowi?c d?wignie pot?guj?ce doznania.Legowisko Uwa?a si?, ?e u psa widzenie jest dwuoczne, czyli ?e ka?de oko widzi ogl?dany przedmiot i nieco inaczej. Umo?liwia to ocen? odleg?o?ci do przedmiotu, ale pomniejsza zasi?g ogl?danego wycinka.Psy rasowe Narz?dem wzroku jest ga?ka oczna, le??ca w oczodole i odbieraj?ca podniety fizyczne za pomoc? fal ?wietlnych. Wra?enia wzrokowe s? przyjmowane przez uk?ad optyczny oka, a nast?pnie przekazane do nerwu wzrokowego.Psy rasowe Pies dobrze odbiera wra?enia wzrokowe, a zw?aszcza reaguje na zmiany zwi?zane z ruchem, szybko?ci? i ró?nicami wielko?ci ogl?danego obrazu. S?abo natomiast rozró?nia i zapami?tuje kolory oraz kszta?ty przed miotów. Zdolno?? widzenia jest ró?na u ró?nych ras. Najlepiej widz? charty, a najs?abiej psy ras, u których oczy zas?oni?te s? w?osami.Psy Pies szczególnie dobrze rozpoznaje znajome mu d?wi?ki, takie jak: prac? silnika samochodu w?a?ciciela, g?os swego pana i cz?onków rodziny, d?wi?k znajomych kroków itp. Raptowne d?wi?ki i nag?e ha?asy o silnym brzmieniu (huk wystrza?u, burza z piorunami, ?oskot poci?gu, eksplozje), bez przyzwyczajenia, s? dla psa nieprzyjemne i mog? powodowa? reakcje bólu i przestrachu. Je?eli dzia?aj? d?u?ej - z regu?y przyt?piaj? s?uch. Podobny wp?yw maj? niektóre d?wi?ki radiowe i telewizyjne.Psy W?a?ciciel cz?sto nie zauwa?a, ?e jego pies nie widzi. ?lepe szczeni? pozbawione w?chu nie odnajduje sutek matki. Zapachy silne i ostre (nafta, perfumy, fenol, kreolina i inne) s? dla psów deprymuj?ce i przykre.

8100

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych słów kluczowych otoczonych różnymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĂłw SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - zenon sitek - projekt domu z bali - dachy z trzciny - materace - Śmieszne zdjęcia - gogle motocyklowe - Noni - Extra Fury - odzyskiwanie danych z dysku - http://www.allebron.com.pl - Sklep z zegarkami - święta wielkanocne nad morzem - belly dance - tanie serwery