Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Koraliki do wyrobu bi?uterii

Koral Zamontuj w maszynie do szycia stopk?, która umo?liwi poprowa­dzenie szwu tuz przy koralikach. Prze­szyj naoko?o po liniach fastrygi, pozosta­wiaj?c otwór na odwrócenie na praw? stron? - kamienie. Utnij rogi, uwa?aj?c, ?eby nie przeci?? szwu. Odetnij nadmiar mate­ria?u, pozostawiaj?c brzeg szeroko?ci 6 mm.Koral Wype?nij koralikami ca?y prostok?t, od dotu do góry. Na pierwsz? lini? nawlecz jasny koralik, ró?ow? pere?k?, jasny koralik i ró?ow? pere?k?, powtarzaj?c ten porz?dek, a? b?dzie oko?o 80 koralików. Za­mocuj lini? koralików tak jak poprzednio. Powtórz lini? zewn?trzn?, za­st?puj?c jasny koralik ciemnym. Powtarzaj linie, w co drugiej linii z rur­kami zast?puj?c jasny koralik ciemnym, a? wype?nisz ca?y prostok?t. Zdejmij materia? z ramki i lekko przyprasuj.Koral Nawlecz igi? do koralików koralow? nici? krawieck? i wprowad? w materia? dwoma krótkimi ?ciegami za ig??. Wyprowad? igi? z nitk? w górnym rogu prostok?ta wyznaczonego fastryg?. Nawlec jasny koraliki rurk?. Dodawaj dalej, a? b?dzie 13 rurek i 12 koralików. Wprowad? igi? w materia? pod lini? fastrygi w lewym, górnym rogu i naci?gnij nitk?, owijaj?c ni? ig??.Koral Przefastryguj przy linij­ce pomi?dzy pierw­szymi dwoma punktami W ten sam sposób prze-fastryguj pozosta?e trzy boki prostok?ta. Umie?? jedwab z watowaniem w ramce do wyszywania. tó? jeden prostok?t jedwabiu na prostok?­cie watowania i z?ó? na pó?, aby wyznaczy? lini? ?rodkow?. U?ó? notes grzbietem na linii ?rodkowej. Zaznacz rogi magicznym markerem.Koral Nawlecz nast?pn? koralow? nitk?. Wpro­wad? j? w watowanie i wyprowad? pod pierwszym koralikiem. Koral Zamocuj pierwsz? lini? koralików pomi?dzy ka?dym koralikiem a na­st?pnym, Naszyj taki sam sznurek koralików na dolnej linii fastrygi. Teraz naszyj sznurek 17 rurek i 18 kora­lików wzd?u? lewego boku wyznaczonego fastryg? prostok?ta. Taki sam naszyj na prawym boku.Odwró? ok?adk? na praw? stron?. Zaszyj r?cznie p?askim ?ciegiem otwór i przyprasuj ok?adk?, je?li b?dzie to konieczne. Podwi? lewe skrzyde?ko i doszyj do wierzchniej cz??ci ok?adki, u góry i u do?u, ?ciegiem p?askim. Koral Wsu? ok?adk? no­tesu w skrzyde?ko i zagnij prawe skrzy­de?ko, dopasowuj?c je przed zszyciem.U?ó? materia? lew? stron? do góry na drugim kawa?ku jedwabiu i obrysuj na watowaniu magicznym markerem kontur otwartego notesu. Górn? i doln? lini? przed?u? o 5 cm po obu bokach na skrzy­de?ka.Koral Zaznacz linie szwów na obu ko?cach i sfastryguj oba kawa?ki wzd?u? górnej i dolnej linii i wokó? skrzyde?ek.

1800

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

odzyskiwanie danych z dysku - GTA - Sklep z zegarkami - Kredyty - życzenia bożonarodzeniowe - Skuteczne Pozycjonowanie - Alveo - Dr Nona - PiĆ³ra wieczne - Pożyczki Sztum - Twoja moda - Serwis Rodzinny - endokrynolog warszawa - darmowe ogłosze - Nocleg Sandomierz