Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Zdrowie intymne kobiety - porady

Choroby kobiece - Kto mo?e by? nara?ony na infekcje bakteryjne? Wed?ug ?rˇde? lekarskich blisko 33% kobiet nosi w sobie bakterie odpowiedzialne za powstanie zaka?enia pochwy ( BV - Bacterial Vaginosis) oraz dro?d?ycy (YV - Yeast Vaginitis) i odsetek ten ro?nie nawet do 44% w wieku menopauzalnym, kiedy spada poziom estrogenˇw, sprzyjaj?cych utrzymaniu optymalnej kwa?no?ci pH pochwy. Ka?da z nas jest wi?c nara?ona na rˇ?ne postaci chorˇb kobiecych: grzybica pochwy i zapalenie pochwy, nad?erka, rz?sistkowica. Ka?da z nas jest wi?c wystawiona na rˇ?ne postaci infekcji bakteryjnych i grzybiczych, tym bardziej w okresie wakacyjnym, kiedy cz??ciej korzysta si? z k?pieli w publicznych basenach, jeziorach czy w morzu. W tym czasie w sposˇb szczegˇlny powinny?my zatroszczy? si? o nasze „kobiece” sprawy.Jakie choroby kobiece czyhaj? na kobiet?, ktˇra w por? nie rozpozna zapalenia pochwy? Nieleczone BV mo?e doprowadzi? do nad?erki czy te? zapalenia szyjki macicy oraz dysplazji jej nab?onka. Cz?sto brak nale?ytej troski o prawid?owy sk?ad flory bakteryjnej pochwy ko?czy si? zapaleniem b?ony ?luzowej i mi??niowej macicy, zapaleniem narz?dˇw miednicy ma?ej i w efekcie – niep?odno?ci?! U kobiet, ktˇre zapad?y na BV w czasie ci??y, powik?ania mog? zako?czy? si? nawet poronieniem.Co sprzyja BV? Do czynnikˇw sprzyjaj?cych rozwojowi BV mo?na zaliczy? przede wszystkim: m?ody wiek, u?ywanie wk?adek domacicznych oraz globulek dopochwowych, a tak?e cz?ste zmiany partnerˇw seksualnych. BV jest ponadto wykrywany u 50% kobiet stosuj?cych antybiotykoterapi?, jak rˇwnie? u cukrzyczek. Co ciekawe, BV mo?e przebiega? bezobjawowo, co usypia nasz? czujno?? i nie sk?ania do odwiedzenia zaufanego ginekologa. Nasila si? jednak w trakcie miesi?czki lub tu? po stosunku p?ciowym.Co chroni nas przed infekcjami uk?adu moczowo-p?ciowego? Wed?ug danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pochwie doros?ej, zdrowej kobiety wyst?puje ok. 100 gatunkˇw bakterii (tlenowe, beztlenowe oraz dro?d?e). Najliczniejsze s? pa?eczki kwasu mlekowego zwane Lactobacillus, ktˇre w wyniku fermentacji wytwarzaj? kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest odpowiedzialny za utrzymanie niskiego pH ?rodowiska pochwy, stanowi naturaln? substancj? „antybakteryjn?”, ktˇra nie pozwala namna?a? si? nadmiernie innym, zwykle patogennym bakteriom.Co si? dzieje, gdy ta zapora zostanie wy??czona? Je?li dojdzie do podwy?szenia pH pochwy i zniszczenia kwa?nej bariery, nast?puje gwa?towne namna?anie szczepˇw bakterii beztlenowych, w du?ej mierze odpowiedzialnych za wywo?anie zapalenia drˇg rodnych i chorˇb kobiecych. Je?eli dodatkowo obserwujemy u siebie bia?o-szary kolor wydzieliny up?awˇw, ktˇremu towarzyszy nieprzyjemny zapach, mo?emy by? pewne, ?e nasza pochwa zosta?a zainfekowana niepo??danymi patogenami. Nowa generacja probiotykˇw. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje now? generacje probiotykˇw doustnych o dwˇch unikalnych, starannie wyselekcjonowanych i prawid?owo oznaczonych szczepach bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus GR-1 oraz Lactobacillus reuteri RC-14 (specjalnie wyizolowane z pochwy zdrowych kobiet i zdeponowane w specjalistycznym banku szczepˇw). Trzeba jednak pami?ta?, ?e nie wszystkie preparaty mo?emy nazwa? probiotykami. Niektˇre z nich zawieraj? co prawda szczepy bakterii, jednak nie s? to bakterie probiotyczne, ktˇrych skuteczno?? zosta?a potwierdzona w niezale?nych badaniach klinicznych. S? to najcz??ciej preparaty starszej generacji, stanowi?ce star? form? profilaktyki nie zawsze sprawdzon? i zweryfikowan?.Co to jest BV? Waginoza bakteryjna (bacterial vaginosis, BV) jest zaka?eniem autogennym, to znaczy, ?e dotyczy zmiany ilo?ci i jako?ci flory bakteryjnej zasiedlaj?cej pochw? kobiety. Waginoza nie mo?e dosta? si? do pochwy wraz z nasieniem, z drugiej strony kobieta mo?e przekaza? niebezpieczne szczepy bakterii swojemu partnerowi, co grozi przykrymi konsekwencjami: zapaleniem cewki moczowej, zapaleniem gruczo?u krokowego, zapaleniem naj?drza, a nawet niep?odno?ci?.Jak zatem skutecznie i wygodnie zapobiec chorobie? Post?py w profilaktyce schorze? ginekologicznych i chorˇb kobiecych oraz holistyczne podej?cie do funkcjonowania organizmu kobiety, a zw?aszcza powi?za? mi?dzy uk?adem pokarmowym, moczowo-p?ciowym i odporno?ciowym, doprowadzi?y do opracowania formu?y probiotykˇw doustnych, wygodnych w stosowaniu i poprawiaj?cych komfort kuracji. O ile wygodniej jest bowiem ?yka? kapsu?k? nowoczesnego i sprawdzonego probiotyku, popija? wod?, ni? aplikowa? j? dopochwowo! Nie pozostaje nam nic innego, jak przechytrzy? czyhaj?ce na nas bakterie i si?gn?? po skuteczne metody profilaktyczne. Pami?tajmy: lepiej zapobiega? ni? leczy?! Si?gnij po doustne probiotyki.

2700

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/