Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

JUBILEUSZ POD ?NIE?NIKIEM

Malowniczy masyw ?nie?nika w Kotlinie K?odzkiej ze stoj?cym nieopodal przytulnym schroniskiem. Ostoja wszechobecnej ciszy i tajemniczego Ducha Gór. Problemy dnia codziennego oddalone o wiele kilometrów. W takim oto niezwyk?ym miejscu odby?o si? dziesi?te ju? spotkanie mi?o?ników „Gór i Alpinizmu”, zorganizowane przez wybitnego himalaist? z Wroc?awia – Aleksandra Lwowa.


Nie tylko tytu?.


„Góry i Alpinizm” zwane w skrócie „GiA”, to nazwa ogólnopolskiego miesi?cznika po?wi?conego w ca?o?ci tematyce wspinaczkowej. Znajdziemy tam interesuj?ce reporta?e z wypraw w wysokie góry ca?ego ?wiata, przejmuj?ce gaw?dy starych ludzi gór oraz wiele praktycznych porad niezb?dnych dla mi?o?ników alpinizmu. To w?a?nie z my?l? o czytelnikach swojego czasopisma Aleksander Lwow zorganizowa? w 1995 roku pierwszy zjazd mi?o?ników „Gór i Alpinizmu”. Z pocz?tku imprezy by?y znane tylko „wtajemniczonym” – czyli czytelnikom, mi?o?nikom pisma „GiA”, jednak z czasem zacz??y przyci?ga? wielu innych mi?o?ników gór i wszystkiego co jest z górami zwi?zane. Na spotkaniach zawsze go?cili wybitni himalai?ci, niejednokrotnie „?ywe legendy” takie jak Andrzej Zawada (zmar? w 2000 roku – przyp. M.S.), czy Krzysztof Wielicki. W programie imprez pokazywano filmy i slajdy z ekspedycji wysokogórskich, czy tez innych wypraw globetroterskich. S?cz?c piwo przy ognisku mo?na by?o porozmawia? z tymi, którzy st?pali po „Dachu ?wiata”.


Kierunek – ?nie?nik.


W ostatnim czasie w ?wiecie himalaistów nie wydarzy?o si? nic prze?omowego. Trudno mówi? o prze?omach, kiedy wszystkie o?miotysi?czniki dawno zosta?y zdobyte a najtrudniejsze ?ciany pokonane. Min??y te? czasy ?wietno?ci Polaków w dziedzinie himalaizmu. Wielcy odeszli do wieczno?ci a Ci spo?ród nich, którzy pozostali dali si? wci?gn?? bez reszty w wir biznesu. ?wiadectwem na taki obrót wydarze? niech b?dzie zako?czona fiaskiem komercyjna zimowa wyprawa na K-2 w styczniu 2003 roku.

Pomimo tego Lwow postanowi? raz jeszcze zgromadzi? wokó? siebie ludzi gór i jak zwykle - na sudeckiej ziemi. Tym razem wybór pad? na schronisko pod ?nie?nikiem, po?o?one w Kotlinie K?odzkiej, nieopodal Stronia ?l?skiego i Mi?dzygórza. Informacj? o wydarzeniu zamie?ci? w internecie i na ?amach swojego czasopisma.

Na jubileuszowe spotkanie wybrali?my si? sta?? ekip?, któr? je?dzili?my „do Alka” przed kilkoma laty. Jechali?my z pewnymi obawami. Pami?tny zjazd w 1999 roku by? ostatnim z „wielkich zjazdów”. Wówczas po raz ostatni go?ci? na nim legendarny kierownik polskich wypraw himalajskich – Andrzej Zawada. By? on niekwestionowanym „dobrym duchem” tych zjazdów i po jego ?mierci ma?o kto wierzy?, ?e formu?a spotka? przetrwa. Spad?a te? frekwencja uczestników przez co kolejne zjazdy mi?o?ników „GiA” sta?y si? bardziej kameralne.

Dodatkowym czynnikiem, który nie dzia?a? na nas zbyt optymistycznie, by?a fatalna pogoda (w minionych latach w ten ostatni weekend wrze?nia w Sudetach królowa?a Z?ota Polska Jesie?. Tym razem by?o inaczej – przyp. M.S.). W strugach deszczu i po kilku godzinach b??dzenia w górskim lesie, dotarli?my na miejsce. Zimno i deszczowo – tak mia?o by? przez najbli?sze kilka dni.


W?drówka i swojskie klimaty.


Nasze przypuszczenia potwierdzi?y si? – spotkanie przybra?o form? kameraln?. Nie by?o na nim tej swobody, co na spotkaniach sprzed pi?ciu i wi?cej lat. Przyjecha?a hermetyczna elita, z któr? nie da?o si? nawi?za? bli?szego kontaktu poza automatycznym: „cze??”, a g?ówn? atrakcj? soboty by?o... piwo w cenie 1 PLN za kufel. Dosz?a wi?c do skutku zaplanowana na ca?y dzie? wycieczka po okolicznych górach, maj?ca swój fina? w malowniczej miejscowo?ci Mi?dzygórze przy równie malowniczym wodospadzie Wilczki. Dopiero pod wieczór po powrocie do schroniska okaza?o si?, ?e Organizator przygotowa? jednak dla swoich go?ci par? niespodzianek. Oko?o godziny 20:00 mia? miejsce pokaz slajdów po??czony z prelekcj? z wyprawy w Tien-Szan za? bezpo?rednio po nim odby? si? mini koncert jednego z uczestników zjazdu. Przedstawi? on wiersze swojego autorstwa, za?piewane przy akompaniamencie... instrumentów klawiszowych (a nie tradycyjnej w takim miejscu gitary - przyp. M.S.). Dodatkow? atrakcj? by? sklepik z pami?tkami w postaci albumów, ksi??ek i plakatów okoliczno?ciowych oraz... darmowe wino rozlewane w dowolnej ilo?ci ka?demu uczestnikowi zjazdu. Zabrak?o natomiast wielkich nazwisk, ogniska i swojskich potraw - tak jak mia?o to miejsce przed laty.


Czy to ju? koniec?


Rokrocznie imprezy Alka Lwowa ko?czy?o wej?cie na poblisk? „wielk? gór?”. Tym razem w roli „wielkiej góry” wyst?pi? ?nie?nik (1423 m n.p.m.) i w niedzielny mglisty poranek, skacowana górska bra? przypu?ci?a szturm na wierzcho?ek. Na czele „wyprawy” szed? oczywi?cie redaktor naczelny „GiA” z nieod??czn? maskotk? obecn? na wszystkich dotychczasowych zjazdach - pomara?czowym pluszowym lwem. Na wierzcho?ku wykonano - jak zawsze - pami?tkowe zdj?cie, po czym - ku zaskoczeniu wszystkich zgromadzonych - Aleksander Lwow o?wiadczy?, ?e owo dziesi?te jubileuszowe spotkanie mi?o?ników „Gór i Alpinizmu” jest spotkaniem ostatnim. Nast?pnie sk?oni? si? i gromkim: „cze??” po?egna? wszystkich przyby?ych. Wyra?nie zaskoczone towarzystwo schodzi?o w milczeniu do schroniska. Zasnuty mg?? wierzcho?ek ?nie?nika szybko opustosza?.

Z pewno?ci? niejednemu z czytelników nasuwa si? pytanie: Dlaczego koniec? I: czy to na pewno ostatnie takie spotkanie. Lwow jest cz?owiekiem niezwykle towarzyskim skoro takie spotkania organizuje. Poza tym ma on wielki sentyment do Sudetów. Cho? nie s? to Himalaje - to jednak w tych górach si? wychowa? i zawsze w nie powraca. Miejmy wi?c nadziej?, ?e powróci tak?e do organizacji takich zjazdów. Poczekajmy zatem a? wydarzy si? co?, co powo?a do ?ycia kolejne takie spotkanie.
Marcin Solnica

Wi?cej na: Camerimpress

3200

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzĆ³w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krakĆ³w - web hosting - galeria tarnĆ³w - hotel sopot - projekty domĆ³w - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/