Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Uk?ady scalone

Co to jest programowalny uk?ad? To uk?ad takiego typu, ktˇrego struktura fizyczna od wewn?trznej strony daje si? by? przeobra?ana pod naciskiem rˇ?nych czynnikˇw. W konsekwencji odmian struktury inne s? w?asno?ci elektryczne tego uk?adu, a w konsekwencji, tak?e dokonywane funkcje. Optotriak jest to element elektroniczny sk?adaj?cy si? z diody LED oraz triaka zamkni?tych w pojedynczej obudowie. Sposˇb funkcjonowania polega na wysterowaniu triaka przy u?yciu diody. Jego zasada funkcjonowania jest podobna do zasady pracy transoptora.Poniewa? komparatory pracuj? bez wewn?trznego sprz??enia zwrotnego s? permanentnie przesterowane. Z tego tytu?u s? one tak konstruowane aby wykluczy? efekty powsta?e w wyniku pracy w warunkach przesterowania, to znaczy zapobiega? nape?nieniu tranzystorˇw.Komparatorem napi?cia zwie si? szerokopasmowy wzmacniacz operacyjny, a jego wyj?ciowe napi?cie przybiera jedynie dwie skrajne warto?ci, minimaln? ewentualnie maksymaln?, przy czym poziomy tego? napi?cia s? wielokrotnie pasuj?ce do cyfrowych standardˇw.Najprostsz? struktur? uk?adu PLD, tzn. Programable Logic Device, jest struktura matrycy bramkowej AND-OR. Matryca owa posiada programowaln? macierz bramek AND i sta?? je?li chodzi o uk?ady PAL Programable Array Logic albo programowaln? je?eli chodzi o uk?ady PLA Programable Logic Array macierz bramek OR Istnieje du?o strategii zastosowa? uk?adˇw cyfrowych. Do tego czasu cyfrowe uk?ady du?ej skali integracji produkowano przy u?yciu techniki full custom, to znaczy raz wyprodukowany uk?ad nie b?dzie w stanie ju? odmieni? przynale?nej mu funkcji. Koszty produkcji przy u?yciu techniki full custom s? naprawd? niema?e i produkcja op?acalna jest tylko w momencie masowej produkcji. Uk?ady scalone to pˇ?przewodnikowe elektroniczne uk?ady stworzone jako niepodzielny element, na ogˇ? krzemowy, usytuowany w specjalnej obudowie o stereotypowym kszta?cie, rozmiarach oraz ilo?ci ko?cˇwek.Uk?ady scalone maj? w posiadaniu pe?en wachlarz przeznacze?. S? cz?stokro? u?ywane w elektronice. Ich historia jest dosy? powik?ana. W latach 50 cz??ci takie jak opornik, kondensator albo tranzystor by?y rzecz? powszechn?, tym niemniej dopiero pˇ?niej in?ynier z Ameryki Jack Kilby pomy?la?, by umie?ci? du?o cz?stek na obszarze jednej p?ytki, tzn. uk?adzie scalonym.Przetwornik cyfrowo analogowy, posiadaj?cy angielsk? nazw? Digital to Analog Converter jest uk?adem, ktˇry przetwarza delikatny sygna? cyfrowy na rˇwnowa?ny dla niego analogowy sygna?. Przetwornik posiada n wej?? i pojedyncze wyj?cie.
Uk?ady programowalne istniej? od d?ugiego czasu, ale dalecy jeste?my od stwierdzenia, ?e by?y doskona?e. Aktualnie te uk?ady nie odbiegaj? bardzo cz?sto parametrami od uk?adˇw techniki full custom. Znale?? mog? one u?ycie przy produkcjach niewielkimi seriami, w momencie startowania uk?adˇw prototypowych, jak te? w ka?dym miejscu, gdzie planujemy zmian? funkcji uk?adu po jakim? okresie czasu.

2200

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/