Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Brukarstwo

Kostka brukowa, s?u??ca do uk?adania nawierzchni posiada rˇ?ny kszta?t i wielko??. W zale?no?ci od rodzaju materia?u rozrˇ?nia si?:
kostk? kamienn? otrzymywan? przez obrobienie naturalnego kamienia (np. kostka granitowa, bazaltowa), kostk? betonow? otrzymywan? jako wyrˇb z mieszanki betonowej.Obecnie brukowe kostki betonowe produkowane s? metod? wibroprasowania, czyli zag?szczenia betonu przez jednoczesne wibrowanie i prasowanie (nacisk). Do produkcji u?ywa si? mieszanek betonowych o ma?ej zawarto?ci wody, czasem z dodatkiem kruszyw w postaci kolorowych grysˇw lub pigmentˇw barwi?cych kostk? w ca?ym przekroju lub (jako dwuwarstwowe) w wierzchniej warstwie. Materia? cechuje du?a wytrzyma?o?? i trwa?o?? (surowiec po zag?szczeniu cechuje ma?a nasi?kliwo??, z ktˇr? wi??e si? znaczna mrozoodporno??). W zale?no?ci od przeznaczenia kostk? produkuje si? w rˇ?nych, standardowych grubo?ciach:
4 cm (nieobci??one chodniki)
6 cm (ma?e obci??enie ruchem)
8 cm (wi?kszy ruch - np. ulice, parking)
10 cm (ruch pojazdˇw tzw., ci??kiego sprz?tu, np. TIRy)
Uk?adana mo?e by? (tak?e ze wzgl?du na obci??enie i warunki gruntowe pod?o?a)::
tylko na piasku
na podbudowie np. t?uczniowej i warstwie wyrˇwnawczej z piasku,
na podbudowie betonowej i warstwie wyrˇwnawczej z piasku,
w wyj?tkowo uzasadnionych przypadkach bezpo?rednio na betonie.Niejednokrotnie zdarza si?, zw?aszcza wspˇ?cze?nie, ?e nowa kostka brukowa posiada tzw. wykwity. Nie jest to wada produkcyjna, a zjawisko naturalne, ktˇre jednak rzutuje na wygl?d estetyczny kostki. Na rynku s? dost?pne preperaty pomagaj?ce usuwa? przebarwienia, jednak?e na ca?kowite ich wyeliminowanie potrzeba oko?o trzech lat. Znikaj? one na skutek reakcji powolnego przechodzenia CaCO3 w ?atwo rozpuszczalny Ca(HCO3)2 pod wp?ywem dzia?ania mi?kkiej wody deszczowej i CO2 (CaCO3+H2O+CO2 => Ca(HCO3)2). Wykwity trac? si? tak?e w wyniku ?cierania si? u?ytkowanej powierzchni.Z betonu tradycyjnie przez wiele lat produkowano i nadal si? wytwarza drobne elementy do wykonywania nawierzchni drˇg i ulic:
p?yty betonowe sze?ciok?tne o grubo?ci 12, 15 cm (tzw. trylinka)
p?yty a?urowe gr. 7 lub 10 cm (po u?o?eniu, wolne przestrzenie wype?nia si? materia?ami o du?ej przepuszczalno?ci np. ?wir albo ziemi? ogrodnicz? i obsiewa si? traw?)
p?ytki chodnikowe gr. 5 cm

3700

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/