Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

BLOG BIOPALIWOWY

PALIWA Obecnie 80% zapotrzebowania na energi? jest zapewnianych przez paliwa kopalnie -
rop? naftow?, gaz ziemny, w?giel. Szacowane zasoby przy obecnych trendach wydobycia powinny wystarczy? na oko?o 100 lat. Jedn? z grup paliw odnawialnych s? surowce oparte na biomasie. Biomasa okre?la si? produkty otrzymywane w wyniku procesów fotosyntezy i asymilacji CO2 prowadz?cego do uzyskania z?o?onego surowca zawieraj?cego w?giel, wodór, tlen a w mniejszych ilo?ciach inne pierwiastki nie maj?ce znaczenia w bilansie energetycznym. BIOMASA


OLEJE RO?LINNE Podstawowym surowcem w produkcji biodiesla w Polsce jest olej rzepakowy, pod uwag? mo?na bra? równie? olej s?onecznikowy , olej sojowy, olej palmowy, olej kokosowy . W zasadzie do produkcji wykorzystuje si? wszystkie rodzaje olejów ro?linnych, istniej? równie? próby stosowania t?uszczy zwierz?cych ale te zagadnienie zostanie pomini?te ze wzgl?du na du?? trudno?? w procesie produkcyjnym. Odsy?amy do strony po?wi?conej temu zagadnieniu - T?USZCZE POSMA?ALNICZE

Zasadnicz? cech? ka?dego z surowców jest ró?nica w sk?adzie kwasów t?uszczowych wyst?puj?cych w danym oleju. W tym miejscu trzeba powiedzie? klika s?ów o budowie cz?steczek olejów ro?linnych oraz ich w?a?ciwo?ciach fizykochemicznych.
Z chemicznego punktu widzenia oleje s? estrami gliceryny i wy?szych kwasów t?uszczowych.Kwasy t?uszczowe dzielimy na : kwasy t?uszczowe nasycone i nienasycone.Kwasy t?uszczowe nasycone sk?adaj? si? z grupy karboksylowej oraz ?a?cucha alifatycznego, kwasy zawieraj?ce powy?ej 10 atomów

w?gla s? nierozpuszczalne w wodzie i nielotne. Kolejn? istotn? cech? jest fakt ?e w warunkach normalnych, tj. w temp. 20 st. C
s? cia?ami sta?ymi.

Oleje posma?alnicze. Wiele lokali gastronomicznych boryka si? z problem utylizacji zu?ytych do sma?enia olejów ro?linnych.

Jednym ze sposobów ich utylizacji mo?e by? wykorzystanie jako surowiec do produkcji estrów metylowych. Nale?y zaznaczy? ?e

oleje przepracowane ró?ni? si? w?a?ciwo?ciami fizykochemicznymi w porównaniu do oleju surowego i rafinowanego. Podwy?szona

temperatura oraz zanieczyszczenie wod? w czasie jego u?ytkowania przyspiesza hydroliz? triglicerydów i zwi?ksza zawarto??
wolnych kwasów t?uszczowych. Lepko??, oraz g?sto?? tych olejów wzrasta ze wzgl?du na zachodz?ce reakcje polimeryzacji kwasów
t?uszczowych i glicerydów. ENERGETYKA ODNAWIALNA

W zwi?zku z faktem wzrastaj?cych cen surowców kopalnych oraz konieczno?ci? poszukiwania nowych ?róde? energii w ci?gu ostatniego trzydziestolecia prowadzone s? intensywne poszukiwania nad otrzymywaniem paliw opartych na odnawialnych surowcach. Jedn? z grup paliw odnawialnych s? surowce oparte na biomasie. Biomas? okre?la si? produkty otrzymywane w wyniku procesów fotosyntezy i asymilacji CO2 prowadz?cego do otrzymania z?o?onego surowca zawieraj?cego w?giel, wodór, tlen a w mniejszych ilo?ciach inne pierwiastki nie maj?ce znaczenia w bilansie energetycznym.

Biokomponenty - sk?adniki p?ynnych paliw silnikowych, otrzymywane z biomasy lub innych surowców pochodz?cych ze ?róde? odnawialnych. W terminologii paliwowej u?ywa si? si? nast?puj?ce terminy dla paliw zawieraj?cych biokomponent otrzymywany z olejów ro?linnych - Biodiesel
- najbardziej rozpoznawane okre?lenie tego biokomponentu na ?wiecie
CVO - Clear Vegetable Oils- czyste oleje ro?linne uznawane za biopaliwo
Z innych, mniej poprawnych, zwyczajowych okre?le? mo?na wymieni? : biopal, azona, bionafta, diester, ekol, epal. Za najbardziej poprawny skrót z chemicznego punktu widzenia nale?y uzna? EMKT


biomasa - sta?e lub ciek?e substancje pochodzenia ro?linnego lub zwierz?cego, które ulegaj? biodegradacji, pochodz?ce z produktów, odpadów i pozosta?o?ci z produkcji rolnej oraz le?nej, a tak?e przemys?u przetwarzaj?cego ich produkty, a tak?e cz??ci pozosta?ych odpadów, które ulegaj? biodegradacji;

biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególno?ci z instalacji przeróbki odpadów zwierz?cych lub ro?linnych, oczyszczalni ?cieków oraz sk?adowisk odpadów;

mieszane paliwo wtórne - paliwo b?d?ce mieszank? biomasy lub biogazu oraz innych paliw, przygotowane poza jednostk? wytwórcz? zu?ywaj?c? to paliwo;

uk?ad hybrydowy - jednostk? wytwórcz? wytwarzaj?c? energi? elektryczn? albo energi? elektryczn? i ciep?o, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciep?a u?ywane s? no?niki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych ?ród?ach energii i w ?ród?ach energii innych ni? odnawialne oraz zu?ywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciep?a.

BIODIESEL
(EMKT)Estrami metylowymi wy?szych kwasów t?uszczowych nazywamy produkt reakcji transestryfikacji estrów gliceryny i kwasów

t?uszczowych z metanolem.
Zalet? EMKT jest fakt, ?e rzepak, lub inna ro?lina oleista, z której produkujemy olej, w trakcie wzrostu

asymiluje dwutlenek w?gla z powietrza, który powraca do obiegu w procesie spalania EMKT w silniku. Tworzy si?, wi?c cykl obiegu

CO2, co jest bardzo wa?ne dla ochrony ?rodowiska.

Terminologia - w materia?ach dotycz?cych biokomponentów otrzymywanych z olejów ro?linnych mo?na znale?? wiele okre?le? i

skrótów :

EMKT - Estry Metylowe Kwasów T?uszczowych
Estrami metylowymi wy?szych kwasów t?uszczowych
EEKT - Estry Etylowe Kwasów T?uszczowych

EMKOR olej sojowy - Estry Metylowe Kwasów Oleju Rzepakowego

FAME - Fatty Acid Methyl Ester (angielski)

RME - Rapsol Methyl Ester (niemiecki)

SFME - Sun Flover Methyl Esters - Estry metylowe kwasów t?uszczowych oleju s?onecznikowego
SME - Soybean Methyl Esters - Estry metylowe kwasów t?uszczowych oleju sojowego.
ALKOHOLE

bioetanol produkowany z biomasy i/lub biodegradowalnych cz??ci odpadów(zbo?a, ziemniaki, buraki, s?oma, drewno, ro?liny trawiaste) stosowany jako biopaliwo. W 1872 gdy Otto opracowa? pierwszy silnik spalinowy, nie znano jeszcze ropy naftowej i technologii jej rafinacji. Dlatego paliwem dla jego silnika by? w?a?nie 90-95% spirytus. Silnik forda T przewidziany by? do pracy na benzynie, spirytusie lub ich mieszance. Okazuje si?, ?e alkohol jest bardzo dobrym paliwem do silników benzynowych a nawet silników diesla. Alkohol etylowy mo?e by? równie? paliwem do silnika diesla, o ile zapewni si? w?a?ciwe smarowanie dysz wtryskiwaczy, na przyk?ad poprzez mieszanie alkoholu z niewielk? (5-20%) ilo?ci? oleju ro?linnego lub innego.Alkohol mo?na wykorzystywa? samodzielnie ale równie? miesza? go z innymi paliwami. W przypadku mieszania z innymi paliwami konieczne jest odwodnienie etanolu (spirytus min. 99,5%). W wyniku destylacji mo?na otrzyma? mieszanin? o zawarto?ci alkoholu maksimum 96%, reszt? wody usuwa si? przy pomocy zeolitów, przepuszczaj?c pary azeotropu etanol/woda przez kolumn? wype?nion? sitami molekularnymi (zeolitami).Gorzelnictwo w Polsce przechodzi obecnie intensywne przemiany, wiele z po?ród gorzelni pracuj?cych jako tzw. Gorzelnie rolnicze jest likwidowanych, g?ównie ze wzgl?du na przestarza?e technologie produkcji a co za tym idzie jej nieop?acalno??. Z 900 gorzelni pozosta?o zaledwie 300. Wolny rynek oraz konkurencja pomi?dzy du?ymi zak?adami produkuj?cymi spirytus na skal? przemys?ow? wymusza stosowanie energooszcz?dnych i bezodpadowych technologii produkcji. POLSKIE GORZELNIE produkuj? w ci?gu roku oko?o 300 mln litrów spirytusu surowego 100-procentowego.OLEJE POSMA?ALNICZE

Wiele lokali gastronomicznych boryka si? z problem utylizacji zu?ytych do sma?enia olejów ro?linnych. Jednym ze mo?liwo?ci ich utylizacji mo?e by? wykorzystanie jako surowiec do produkcji estrów metylowych. Nale?y zaznaczy? ?e oleje przepracowane ró?ni? si? w?a?ciwo?ciami fizykochemicznymi w porównaniu do oleju surowego i rafinowanego. Podwy?szona temperatura oraz zanieczyszczenie wod? w czasie jego u?ytkowania przyspiesza hydroliz? triglicerydów i zwi?ksza zawarto?? wolnych kwasów t?uszczowych. Lepko??, oraz g?sto?? tych olejów wzrasta ze wzgl?du na zachodz?ce reakcje polimeryzacji kwasów t?uszczowych i glicerydów. Olej zu?yty przed transestryfikacj? powinien zosta? poddany uszlachetnieniu poprzez >usuni?cie wolnych kwasów t?uszczowych oraz zanieczyszcze? sta?ych.

us?ugi

4400

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzĆ³w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krakĆ³w - web hosting - galeria tarnĆ³w - hotel sopot - projekty domĆ³w - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/