Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Gabinet Masa?u, Zielona Góra, Agnieszka Jarosi?ska

Troszke o mnie:
Mam na imie Agnieszka Jarosi?ska. Uko?czy?am dwu letnie policealne Medyczne Studium Zawodowe MEDYK w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44. Otrzyma?am tytu? Technik Masa?ysta o bardzo dobrych wynikach.

Naby?am równie? do?wiadczenie z zaj?? praktycznych, które odby?am:

w Domu Pomocy Spo?ecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze przy ulicy Lubuskiej 11 (oddzia? reumatologii),
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze przy ulicy Zyty 19 na oddzia?ach chirurgi, neurologi, kardiologi oraz wewn?trznym,
Klub Spotrowy Lechia w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej 37,
Zespó? rehabilitacji dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej Promyk przy ulicy G?owackiego 8a.
Ponad to pe?ni?am wolontoriat w Publicznym Zak?adzie Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze przy ulicy Zyty 26. Uko?czy?am Kurs Pierwszej Pomocy z wynikiem bardzo dobrym. Ostatnio zako?czy??m sta?, który odby?am w DPSie.

Jestem osob? sumienn? i otwart? , lubi?c? prac? z lud?mi. W ka?dej sytuacji jestem odpowiedzialna i zawodowo przygotowana.
Masa? jest jedn? z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej.

Historia masa?u wywodzi si? ze Staro?ytno?ci, kiedy to by? on cz??ci? obrz?dów religijnych, a z czasem cz??ci oddzia?ywa? medycyny ludowej. Zapocz?tkowany w Indiach i Chinach, stanowi? naturaln? metod? lecznicz?.

Ju? Hipokrates, a potem Celsus i Galena wskazywali na wykorzystanie masa?u w poszczególnych jednostkach chorobowych. W Staro?ytnej Grecji masowano sportowców przed zawodami, aby nat?u?ci? ich cia?a oliwk?. Poniewa? w ?redniowieczu nast?pi? zastój nauk medycznych, równie? i masa? przesta? by? powszechnie stosowany.

W XVI wieku technik? masa?u zaj?? si? francuski lekarz Ambro?e Paré. W wyniku bada? nad fizjologi? masa?u oraz w oparciu o obserwacj? pozytywnych skutków masa?u u chorych po operacjach, w swojej pracy naukowej og?osi? on masa? jako oficjaln? metod? leczenia.
Tym samym problemem zajmowa? si? w XVII wieku lekarz Friedrich Hoffman (1600- 1672). Opieraj?c si? na w?asnych badaniach i obserwacjach opracowa? program stosowania masa?u w licznych przypadkach chorobowych.

W XIX wieku najwi?kszy wk?ad w rozwój masa?u leczniczego w?o?y? szwedzki lekarz Per Henrik Ling (1776- 1839). Zosta? on wspó?autorem szwedzkiej gimnastyki, w zakres której wchodzi masa? leczniczy.

Zasady masa?u ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego wykonywania okre?li? holenderski lekarz Johan Mezger (1839- 1909). Powo?a? on do ?ycia prawdziw? szko?? masa?u klasycznego i uwa?any jest za autora masa?u naukowego.

Istotny wp?yw na rozpowszechnianie masa?u mia?a równie? polska my?l naukowa. Dzi?ki publikacjom naukowym lekarza Izydora Zab?udowskiego (1851- 1906) masa? by? traktowany na równi z innymi dzia?ami wiedzy medycznej. Wraz z rozwojem fizjologii i neurofizjologii powstawa?y nowe metody masa?u: segmentarny, limfatyczny, ??cznotkankowy i okostnowy. W Polsce wielu wybitnych fachowców z zakresu rehabilitacji leczniczej zajmuje si? propagowaniem masa?u, jednak program studiów medycznych jest w dalszym ci?gu bardzo ubogi w elementy rehabilitacji i masa?u.
Masa? klasyczny

Jest to zabieg od wielu lat popularny, poniewa? stosuje si? go najcz??ciej. Posiada on wiele zalet, dlatego jest tak skuteczny. Mo?na go zastosowa? niemal?e przy ka?dej jednostce chorobowej. Masa? klasyczny jest metod? leczenia fizykalnego zewn?trznych i wewn?trznych objawów chorobowych. Polega na mechanicznym dra?nieniu tkanek. Wywiera po?redni i bezpo?redni wp?yw na nasz organizm. Sk?ada si? z chwytów, ruchów i opracowa? ( g?askania, rozcierania, ugniatania, oklepywania, wibracji, roztrz?sania, wa?kowania), których celem jest nie tylko leczenie, lecz tak?e zapobieganie wielu chorobom.

W masa?u klasycznym mo?emy wyró?ni?: masa? leczniczy, relaksacyjny, pobudzaj?cy, sportowy, izometryczny, kosmetyczny, wspomagaj?cy odchudzanie.Masa? sportowy

Jest to zabieg, który wspomaga osi?gni?cia mo?liwie najlepszego rezultatu sportowego i przeciwdzia?a urazom.
Klasyczny masa? sportowy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionym i najbardziej stosowanych zabiegów wchodz?cych w sk?ad odnowy biologicznej. Cz?sto zdarza si?, ?e klasyczny masa? sportowy stosowany jest jako jedyny z ca?ego zestawu ?rodków i metod. Oczywi?cie, dzia?anie masa?u b?dzie dopiero w pe?ni skuteczne, gdy si? go zastosuje ??cznie z pozosta?ymi sk?adowymi odnowy biologicznej, dobieraj?c i dozuj?c je w zale?no?ci od konkretnego wysi?ku, okresu treningowego, aktualnego stanu wytrenowania sportowca oraz jego stanu zdrowia.
Klasyczny masa? sportowy jest efektywnym ?rodkiem w walce ze zm?czeniem, likwiduje ból powsta?y podczas wysi?ku, przyspiesza procesy powrotu organizmu do stanu prawid?owego, pomagaj?c mu wróci? po posi?ku do stanu wyj?ciowego 2, 3 krotnie szybciej. Ma istotny wp?yw na zachowanie gibko?ci, si?y, szybko?ci oraz na zwi?kszenie zdolno?ci pracy. Masa? jest nieodzownym towarzyszem rozgrzewki przed zawodami czy treningiem, przy czym zawodnik nie traci niezb?dnej do startu energii. Oprócz tego s?u?y profilaktyce urazowej oraz przywracaniu zdrowia zawodnikowi po jak?e w sporcie licznych kontuzjach. Odgrywa te? znaczn? rol? w psychicznym przygotowaniu zawodnika, poprawiaj?c jego samopoczucie, wyrabiaj?c odpowiedni? motywacje i wywo?uj?c odpowiednie stany emocjonalne.
Stosowanie masa?u sportowego uzale?nione jest od p?ci i wieku zawodnika, stanu jego wytrenowania, stopnia reaktywno?ci neurowegetatywnej, rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej, wielko?ci obszaru masowanego oraz od pory roku. U kobiet stosuje si? masa? mniej intensywny i s?abszy ni? u m??czyzn; ta sama zasada obowi?zuje przy masowaniu juniorów w stosunku do seniorów. Sportowców o du?ej masie mi??niowej, uprawiaj?cych dyscypliny si?owe, nale?y masowa? energicznie i silniej ni? u zawodników startuj?cych w sportach technicznych i precyzyjnych, którzy maj? mniejsz? mas? mi??niow?. U sportowców zbyt pobudliwych, u których dominuje stan wzmo?onej pobudliwo?ci uk?adu wspó?czulnego (sympatykotonicy), stosuje si? masa? o d?ugim czasie trwania, ma?ym nat??eniu i ?agodnych bod?cach, natomiast zawodników o spokojnym charakterze, ma?o aktywnych, u których dominuje uk?ad przywspó?czulny (parasympatykotonicy), nale?y masowa? krótko, energicznie i z du?? si?? bod?ców. Zastosowanie masa?u w poszczególnych dyscyplinach sportowych jak równie? wielko?? obszaru masowanego uzale?niona jest od specyfiki uprawianych dyscyplin rodzaju oraz intensywno?ci treningu, okresu rocznego cyklu treningowego, a tak?e indywidualnych zró?nicowanych reakcji powysi?kowych sportowców.

Podsumowuj?c: klasyczny masa? sportowy jest najbardziej wszechstronnym i praktycznym ?rodkiem odnowy biologicznej. Zapraszam wi?c do mojego gabinetu.
Prosz? tak?e o kontakt telefoniczny, postaram si? pomóc w ka?dej sytuacji, jak tylko b?d? mog?a.
Gabinet Classic - Agnieszka Jarosi?ska
ul. Kazimierza Wielkiego 9/4 Zielona Góra
Masaz.zgora.pl

4400

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzĆ³w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krakĆ³w - web hosting - galeria tarnĆ³w - hotel sopot - projekty domĆ³w - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/