Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Budowa i dzia?anie monitorˇw kineskopowych.

CRT (ang. Cathode-Ray Tube) to w j?zyku angielskim oznaczenie ekranu z dzia?em elektronowym. W j?zyku polskim pod tym s?owem przyj?to potoczn? nazw? skrˇcon?, synonim dla wyra?enia: monitory CRT - czyli oznaczenie dla modeli monitorˇw komputerowych, ktˇrych ekran oparty jest na kineskopie.Dzia?o elektronowe

Rola maski z otworami w koncentracji strumienia elektronˇw.

Dzia?o elektronowe wystrzeliwuje elektrony wˇwczas, gdy temperatura jest na tyle wysoka, aby uwolni? od katody elektrony o minusowym ?adunku. Aby elektrony mog?y dotrze? do fosforu, pocz?tkowo musz? przej?? przez elementy skupiaj?ce. W momencie wystrzelenia strumie? elektronˇw ma kszta?t okr?g?y, lecz im bli?ej do fosforu, tym bardziej jest zniekszta?cany i przyjmuje kszta?t elipsy. Jest to zjawisko analogiczne do astygmatyzmu. W zwi?zku z tym prowadzenie strumienia elektronˇw jest w nowoczesnych monitorach tak pomy?lane, aby te zniekszta?cenia wyeliminowa?. Elementy skupiaj?ce maj? sprawi?, aby na pocz?tku drogi strumie? elektronˇw by? mo?liwie cienki, a nast?pnie, po korekcji astygmatyzmu, zosta? skierowany ?ci?le tam, gdzie w fazie finalnej uderza w specyficzny punkt pokryty fosforem.Okre?lenie CRT zaistnia?o w j?zyku polskim po wprowadzeniu na rynek alternatywnych sposobˇw wy?wietlana obrazu w monitorach komputerowych oraz odbiornikach TV.Budowa monitora CRT

Schemat budowy dzia?a elektronowego.

Wi?kszo?? monitorˇw CRT ma podobn? g??boko??, jak szeroko?? ekranu, poniewa? CRT jest szklan? zamkni?t? ba?k? prˇ?niow? (nie ma w niej powietrza, na ktˇrym wy?wietlany jest obraz. Ekran pokrywa od ?rodka matryca sk?adaj?ca si? z tysi?cy fosforowych punktˇw. Fosfor ma zdolno?? emisji ?wiat?a w momencie pobudzenia go wi?zk? elektronˇw. Rˇ?ne punkty emituj? ?wiat?o o odmiennej barwie. Ka?dy punkt sk?ada si? z trzech podpunktˇw na?wietlonego fosforu: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Grupa ta tworzy jeden piksel. W w?skiej szyjce umieszczone jest dzia?o elektronowe, sk?adaj?ce si? z katody, ?rˇd?a ciep?a i elementˇw skupiaj?cych wi?zk? elektronˇw. Monitory kolorowe maj? trzy dzia?a elektronowe, ka?de do innego koloru. Obrazy s? generowane w momencie, gdy elektrony wystrzelone z dzia?a elektronowego zbiegaj? si? i uderzaj? w odpowiednie punkty fosforu. Dzia?o uwalnia elektrony z minusowej elektrody (katody) dzi?ki ciep?u.Zaklety monitorˇw crt
fosfor, ktˇrym pokrywa si? wewn?trzn? stron? ekranu, gwarantuje idealne nasycenie barw,
monitory CRT pozwalaj? na uzyskanie optymalnej jako?ci obrazu w rˇ?nych rozdzielczo?ciach,
fosfor emituje ?wiat?o we wszystkich kierunkach, dlatego k?t widzenia si?ga w monitorach CRT 180 stopni,
dzi?ki mo?liwo?ci skupienia elektronˇw w niewielkim punkcie jasno?? kineskopu mo?e si?ga? 1000 cd/m2,
dobrze poznana technologia pozwala na produkcj? tanich produktˇw na masow? skal?.Wady i zalety technologii kineskopowej

Podstawowe wady monitorˇw CRT mo?na zebra? w kilku punktach:
kineskop wymusza stosowanie du?ych obj?to?ciowo obudˇw,
monitory CRT s? ci??kie,
zu?ywaj? du?o energii,
s? szkodliwe dla zdrowia z powodu generowania silnego pola elektromagnetycznego,
migotanie obrazu ?le wp?ywa na wzrok,
konstrukcje kineskopˇw nie gwarantuj? idealnej geometrii obrazu.

4800

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/