Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Internet

Przy??czenie komputera do Internetu mo?liwe jest z wykorzystaniem wielu technologii, które pozwalaj? urz?dzeniu komunikowa? si? z poblisk? bramk? posiadaj?c? sta?e po??czenie z innymi systemami w Internecie. Typowe rozwi?zania wykorzystuj? linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizj? kablow?) oraz bezprzewodowe (GPRS, ??cza satelitarne, Wi-Fi).
Aby pracowa? w Internecie, komputer musi by? w stanie komunikowa? si? z innymi systemami przez protoko?y z rodziny TCP/IP, a tak?e posiada? oprogramowanie klienckie pozwalaj?ce na praktyczne wykorzystanie us?ug oferowanych przez innych u?ytkowników.Internet to symbol najnowocze?niejszej technologii, wkraczaj?cej do mieszka? milionów w?a?cicieli komputerów. To najwi?ksza sie? komputerowa ??cz?ca tysi?ce firm i osób prywatnych, przesy?aj?cych miliardy bajtów informacji ka?dego dnia. Niewiele osób wie, ?e to, czym dzi? si? fascynujemy, ma swoje korzenie w czasach odleg?ych o ponad trzydzie?ci lat.
<br>
W latach 60-tych naukowcy w firmie Rand Corporation starali si? opracowa? model systemu komunikacyjnego dla ameryka?skich dowódców, który by?by w stanie dzia?a? nawet po zniszczeniu du?ej jego cz??ci przez atak nuklearny. Jeden z zatrudnionych przez Rand naukowców, Paul Baran wymy?li? tak? struktur?, która przypomina?a sie? - jej u?ytkownicy nie byli ze sob? bezpo?rednio po??czeni. Wprawdzie opracowanie systemu zosta?o od?o?one na pó?k? w Pentagonie, jednak pomys? sta? si? zal??kiem tego, co dzisiaj nazywamy Internetem. Kilka lat pó?niej, w 1965 roku, Advanced Research Project Agency (ARPA), b?d?ce cz??ci? Departamentu Obrony USA, zacz??o prace nad sieci?, która pozwoli?aby na ??czenie i wspó?dzia?anie komputerów. Tak powsta?a ARPANET. Szybko okaza?o si?, ?e praca przez sie? na ówczesnych superkomputerach to tylko niewielka cz??? tego, do czego mo?e s?u?y? ARPANET.Po??czenie tylu ró?nych komputerów jedn? sieci? nie by?o zadaniem prostym. Konieczne by?o znalezienie standardowej metody komunikacji - jednolitej dla wszystkich. Na pocz?tku lat osiemdziesi?tych Bob Cahn i Vinton Cerf opracowali wspólny j?zyk wszystkich komputerów po??czonych sieci?. Ten protokó? nazwany zosta? TCP/IP i jest u?ywany do tej pory. Wtedy te? pojawi?y si? pierwsze komercyjne zastosowania sieci, która w 1982 roku zyska?a miano Internetu. W 1984 roku znajdowa?o si? w niej ok. l000 serwerów. Na przestrzeni trzech lat liczba ta zwi?kszy?a si? dziesi?ciokrotnie. Koniec lat osiemdziesi?tych, to pocz?tek z?otej ery Internetu. Rozwój tej obejmuj?cej ca?y ?wiat, sk?adaj?cej si? z setek mniejszych segmentów, sieci wzbudza? tak?e obawy. Niepokojono si? o bezpiecze?stwo i tajno?? przep?ywaj?cych przez ni? materia?ów. Pojawiaj? si? wtedy s?owa "elektroniczne w?amanie" i "hacker", okre?laj?ce wykradanie informacji z komputerów, niszczenie danych i ludzi, którzy tego dokonuj?. W 1988 roku program o nazwie Internet Worm (internetowy robak) zablokowa? komunikacje pomi?dzy 6 tysi?cami serwerów spo?ród 60 tys., które wtedy tworzy?y ca?? sie?. Pomimo tych zagro?e?, zaledwie rok pó?niej liczba komputerów pod??czonych do Internetu wzros?a do 100 tys., a w 1990 roku by?o ich ju? trzykrotnie wi?cej. Znacznie wi?kszym zainteresowaniem cieszy? si? e-mail - system elektronicznej poczty, wykorzystywany do b?yskawicznego przesy?ania listów na znaczne nieraz odleg?o?ci. W ci?gu dwóch lat sie? ta po??czy?a nast?pnych 20 placówek, a w nied?ugim czasie si?gn??a tak?e przez ocean do Anglii (University College w Londynie) i Norwegii (Royal Radar Establishment). W tym okresie powstaje InterNetworking Working Group, której celem jest opracowanie standardów dla szybko rozwijaj?cej si? sieci. Jej szefem zostaje Vinton Cerf, którego pó?niej okre?lono mianem ojca Internetu. Miar? popularno?ci nowego elektronicznego ?rodka przekazu jest fakt, ?e w 1976 roku królowa brytyjska przes?a?a pierwsz? wiadomo?? przez e-mail . Do ko?ca lat siedemdziesi?tych w ARPANET znalaz?o si? ponad 200 placówek.

3000

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzĆ³w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krakĆ³w - web hosting - galeria tarnĆ³w - hotel sopot - projekty domĆ³w - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/