Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Ewolucja koncepcji doradzania

Koncepcja procesowa
1.Z?e i subiektywne ocenianie przyczyn i skutków wyst?puj?cych problemów przez zainteresowanych kierowników oraz pracowników zg?aszaj?cych potrzeb? usprawnie?.
2.Kierownicy prezentuj? konsultantom swoje potrzeby i mo?liwo?ci w sposób umo?liwiaj?cy
wygranie w?asnych interesów
3. Kierownicy i konsultanci nie konfrontuj? si? we w?a?ciwym czasie mo?liwo?ci(realno?ci) rozwi?zania problemu. Powsta? mog? bardzo optymistyczne, ale nierealne programy zmian oferowane przez konsulting.
4. Niezadowolenie kierowników z wzajemnego obna?ania ich warsztatu pracy. Nieu?wiadamianie sobie skutków, jakie ponios? kierownicy, którzy podj?li
proces zmian poprzez rozwój i doskonalenie swoich podw?adnych,
m.in. wzrost ?wiadomo?ci spowoduje wzrost wymaga?
Konsulting OD zajmuje si? czynnikami, które zlokalizowane zosta?y w niewidocznej cz??ci góry lodowej. Cz??? niewidoczna, ukryta przed wzrokiem badaj?cego, to czynniki nieformalne organizacji: postawy i zachowania, warto?ci moralne i etyczne, odczucia takie jak strach, rado??, dowarto?ciowanie, normy i zasady wspó??ycia, wspó?pracy itp. One w?a?nie stanowi? si?? motoryczn? ludzkich dzia?a? i motywów. Te w?a?nie si?y decyduj? o kierunku dryfowania góry lodowej - nie kierunek, nawet najsilniejszego sztormu czy wiatru na powierzchni morza.
Propagowaniem koncepcji Doskonalenia Organizacji (Rozwoju Organizacyjnego), jak wspomniano wcze?niej, zajmuj? si? g?ównie In-stitute of Tavistock (WB) oraz National Training Laboratory (NTL) w USA. Obydwie organizacje grupuj?ce setki doradców, trenerów OD pracuj?cych w bardzo zró?nicowanych formach organizacyjnych obok us?ug, prowadz? w szerokim zakresie ich szkolenia.
Konsultingma te? swoj? odwrotn?, negatywn? stron?. Poza celami spo?ecznymi, statutowymi jest wykorzystywany do szpiegostwa gospodarczego, podpatrywania konkurentów, nawet w krajach pozornie le??cych na uboczu g?ównego nurtu rozwoju. Ostatnie lata przynosz? niekorzystne zmiany dla doradców amatorów. Stwarzaj? je nie tylko wzrastaj?ca konkurencja, ale równie? wzrost wymaga? potencjalnych zleceniodawców. Konsulting staje si? coraz trudniejszym zawodem.W drugiej koncepcji konsulting i doradcy odgrywaj? rol? inicjatorów zainteresowanych zmianami postaw i zachowa? ludzi w organizacji, a w mniejszym stopniu zmianami formalnymi tej organizacji. Praktycznie i teoretycznie dziel? odpowiedzialno?? za wprowadzone zmiany z osobami bezpo?rednio zainteresowanymi. Przyk?adem takim jest koncepcja Doskonalenia Organizacji (Organization Development - OD).
Pe?niejszy obraz obydwu podej?? mo?na przedstawi? w postaci zestawienia wybranych kryteriów pracy konsultantów w obydwu koncepcjach.
Koncepcja ekspertowska
1. Udzielanie pomocy zniekszta?conych, fa?szywych, niepe?nych przez osoby, które chc? uzyska?
dobr? ocen? wystawion? przez eksperta z zewn?trz.
2. Propozycje eksperta, jego ocena stanu aktualnego wywo?uj? odruch obronny zainteresowanych
osób. Kilka takich osób tworzy siln? koalicj? przeciwn? proponowanym zmianom. Raport ko?czy swój ?ywot w szafie kierownictwa organizacji.
3. Osoby zagro?one ekspertyz? d??? do przeniesienia punktu ci??ko?ci problemów na bezpieczne obszary lub innych ludzi.
4. Trudne lub niemo?liwe uto?samianie wyników bada? eksperta z opini? zainteresowanych kierowników.
W konsekwencji w latach siedemdziesi?tych nast?pi?o intensywne uczenie si? stosowania narz?dzi behawioralnych. Do tych o?rodków(i nie tylko) zg?aszaj? si? doradcy wewn?trzni koncernów, administracji pa?stwowej, agencji rz?dowych, wojska, nawet osoby duchowne oraz konsultanci firm doradczych. Nast?pi?o znaczne przezbrojenie narz?dzi konsultantów, a w rezultacie utworzenie nowej generacji technologii konsultingu. Zwi?kszy?o to konieczno?? profesjonalizacji us?ug doradczych. Od lat mo?na obserwowa? coraz szersze i cz?stsze w??czanie si? naukowców do praktyki zarz?dzania. Tradycyjna rola badaczy, organizatorów bada? pod wp?ywem potrzeb produkcji i komercjalizacji nauki zamienia naukowców w konsultantów zarz?dzania, ekspertów rozwi?zuj?cych z?o?one problemy, przetargi.W du?ym uproszczeniu historycznym mo?na wyró?ni? trzy specyficzne epoki zmian metod kierowania i doradzania.
(I) Epoka in?ynierów - XIX w. i pocz?tek XX w., kadra najbardziej twórczych specjalistów warunkuj?ca rozwój przemys?u i dostrzegaj?ca konieczno?? jego doskonalenia.
(II) Epoka organizatorów - w pierwszej po?owie XX w., rozwój produkcji masowej i obni?ania kosztów, podbój rynków, in?ynierowie ust?puj? miejsca organizatorom, którzy wprowadzaj? nowe metody zarz?dzania, nowy podzia? zada? (ta?my produkcyjne) oraz wynagrodzenie zwi?zane z wydajno?ci?, przetargi.
(III) Epoka mened?erów, profesjonalnego zarz?dzania i równoleg?ego doradzania przez wielostronne wyspecjalizowane firmy doradcze
(od strategii - po organizacj? stanowisk roboczych).

5400

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzĆ³w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krakĆ³w - web hosting - galeria tarnĆ³w - hotel sopot - projekty domĆ³w - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/