Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Spread walutowy a kredyt mieszkaniowy

Podj?cie decyzji o zakupie w?asnych czterech k?tˇw na kredyt to podj?cie zobowi?zania na lata. Obecnie banki oferuj? kredyty mieszkaniowe na 20, 25, a nawet 30 lat. Oznacza to, ?e osoba kupuj?ca dom czy mieszkanie w wieku 35 lat sp?aci je dopiero po przej?ciu na emerytur?. Dlatego mi?dzy innymi wielk? uwag? zwracamy na koszty kredytu - szukamy najbardziej op?acalnej oferty w ktˇrej miesi?czna rata b?dzie najni?sza i w najmniejszym stopniu obci??a? b?dzie nasz domowy bud?et.

Bardzo atrakcyjn? ofert? w tym zakresie s? kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich - ich oprocentowanie pozwala na spore oszcz?dno?ci w czasie wieloletniej sp?aty. W przypadku tym kwota, jak? chcieliby?my po?yczy? od banku przeliczana jest na franki szwajcarskie, a nast?pnie ustalana jest warto?? miesi?cznej raty - rˇwnie? we frankach. Sp?acanie kolejnych rat kredytowych odbywa si? oczywi?cie w z?otˇwkach, niezb?dne jest wi?c ponowne przeliczenie warto?ci do zwrotu bankowi. I tutaj zazwyczaj pojawia si? nie mi?a niespodzianka, w przypadku tych osˇb, ktˇre wcze?niej o tym nie wiedzia?y - do tzw. spreadu walutowego.

Okazuje si?, ?e bank przeliczaj?c warto?? naszego kredytu stosuje kurs zakupu franka, a przy obliczaniu wysoko?ci miesi?cznej raty - kurs sprzeda?y. Mamy tu wi?c do czynienia ze zjawiskiem jakie na co dzie? spotykamy w kantorach - bank taniej walut? kupuje, a dro?ej sprzedaje. Rˇ?nica mi?dzy kursem nabycia a odsprzeda?y waluty przez bank jest w?a?nie spreadem walutowym. Co wi?cej, kursy te ustalane s? przez ka?dy bank indywidualnie i nie mo?na mˇwi? tu o jakim? odgˇrnym sposobie ich wyznaczenia. Dla bior?cego kredyt jest to w pewnym sensie niewiadoma, na ktˇr? si? decyduje.

Obecnie, pomimo spreadu walutowego, kredyty mieszkaniowe we CHF nadal s? ta?sz? alternatyw? wobec kredytˇw w z?otˇwkach. Mo?liwe, ?e atrakcyjno?? tej oferty jeszcze si? poprawi w wyniku przewidywanego wzrostu stˇp procentowych w Polsce. Zawsze pozostaje nam jeszcze ryzyko kursowe czyli niewiadoma dotycz?ca zmienno?ci kursu CHF w czasie sp?aty kredytu. Obecny kurs franka - jest stosunkowo niski - nie sprzyja osobom decyduj?cym si? na kredyt w tej walucie - po przeliczeniu z?otˇwek na franki warto?? kredytu b?dzie wi?ksza ni? mia?oby to miejsce przy wysokim kursie franka. Wi?ksze jest tak?e ryzyko ponownego odbicia kursu w gˇr? i wzrostu warto?ci franka, a co za tym idzie zwi?kszenia miesi?cznej warto?ci raty do sp?aty bankowi. Oczywi?cie osoby ju? sp?acaj?ce kredyt, niski kurs CHF przyjmuj? z du?ym zadowoleniem - dla nich oznacza to ni?sz? warto?? sp?acanej raty. Optymi?ci zapowiadaj?, ?e nasza rodzima waluta na razie b?dzie si? umacnia? i nag?y wzrost kursu CHF na razie nam nie grozi.

6500

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/